DORADZTWO I USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE

Spółka z o.o.

Ewa Cywińska

copyright © ake-c.com.pl

CHI SIAMO

Lo Studio AKE-C opera sul mercato dal 1998. Inizialmente come ditta individuale del consulente tributario Ewa Cywińska, poi, a seguito dello sviluppo dell’azienda, è stato trasformato in una società a responsabilità limitata AKE-C Doradztwo i Usługi Biurowe Sp. z o.o. iscritta al Registro degli Imprenditori al numero KRS 0000330292.
La Società è iscritta al Registro delle persone giuridiche autorizzate ad erogare i servizi di assistenza fiscale e tributaria tenuto dal Ministero delle Finanze al n° 382. Il suo team qualificato comprende i specialisti che possiedono delle licenze per la tenuta professionale dei libri contabili rilasciate dal Ministero delle Finanze ed quelli iscritti all’albo dei consulenti tributari.
A conferma della diligenza e della professionalità del nostro studio abbiamo ottenuto dal Sindaco del Comune di Tychy e dalla Camera di Commercio Regionale di Tychy un premio nel concorso “Leader di Tychy” e anche il Certificato di Studio Contabile Diligente rilasciato dal Centro di Informazione Contabile.
Lo Studio AKE-C ha l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile professionale dei soggetti esercitanti l’attività di consulenza tributaria per danni derivanti dalle attività di consulenza tributaria.

ESPERIENZA

Oltre venticinque anni di esperienza dello studio, l’impegno, l’affidabilità, la disponibilità di individuare e sviluppare soluzioni sempre innovative e personalizzate ecco ciò che contraddistingue il lavoro svolto dal nostro studio commercialista, AKE-C. Il nostro Studio propone una gamma di servizi diversificata, tra cui consulenza tributaria, valutazione dell’impresa, gestione dei  servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, amministrazione del personale, gestione delle buste paghe e contributi (tra cui anche le domande di rateizzazione o annullamento dei debiti verso Erario). Nel nostro lavoro utilizziamo il software professionale COMARCH ERP OPTIMA.

MAPPA

Dettagli del contatto:
AKE-C Doradztwo - Usługi Księgowo-Biurowe Sp. z o.o.
Indirizzo: 43-100 Tychy, ul Barona 30, lokal 201
NIP: 6462859688 REGON: 241213798
Ore di lavoro: Lunedì - venerdì 7.00 - 17.00
Persone di contatto:
Paweł Cywiński - Presidente - e-mail: p.cywinski@ake-c.com.pl
Ewa Noras - Vice-Presidente - mob. +48 507922257, e-mail: e.noras@ake-c.com.pl
Agnieszka Karkoszka - Ragioniere capo - e-mail: a.karkoszka@ake-c.com.pl, mob. +48 690551292
Dipartimento risorse umane e stipendi - tel.: 048 32 7881904, 7881905, mob. +48 516082597
Dipartimento contabilità - tel.: 048 32 7881907, 7881908, mob. +48 506369288
Dipartimento dei libri delle entrate e delle spese - tel.: 048 32 7881909, mob. +48 690582641
Affari generali e domande - e-mail: sekretariat@ake-c.com.pl
Ewa Noras - kom. 507922257

s

Assistenza per la costituzione dell’impresa (iter di registrazione):


 • Costituzione di società di vari tipi, tra cui:
  • Società a responsabilità limitata
  • Società per azioni
  • Società in accomandita semplice
  • Società in nome collettivo
 • Redazione dei documenti e presentazione delle domande presso le autorità competenti
 • Organizzazione dell’assistenza notarile, legale, servizi d’interpretariato e traduzione, necessari per la realizzazione dell’operazione
 • Redazione delle domande di iscrizione al Registro Centrale e Informazione sull’attività Economica [CEIDG-1] e degli altri documenti di registrazione delle persone fisiche

CHIUDERE

s

Libri contabili


 • Tenuta dei libri contabili conformemente alla legge sulla contabilità
 • Tenuta dei libri contabili conformemente ai principi contabili europei (IAS)
 • Consulenza ed elaborazione dei principi della politica contabile e del piano aziendale dei conti e il suo avviamento
 • Gestione del libro dei cespiti, delle immobilizzazioni immateriali e registro arredamenti, anche piano ammortamenti
 • Dichiarazioni fiscali IVA ed invio delle dichiarazioni alle autorità competenti per la sede del Cliente
 • Dichiarazioni fiscali imposta sul reddito CIT,
 • Consulenza fiscale e tributaria
 • Consulenza in merito al sistema di flusso documenti
 • Assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e assistenza nelle verifiche fiscali
 • Consulenza aziendale e societaria
 • Redazione delle relazioni per la Banca Nazionale Polacca [Narodowy Bank Polski]
 • Redazione delle relazioni statistiche per l’Ufficio Statistico Centrale [GUS] solo nei limiti dei dati contabili

CHIUDERE

s

Altri servizi


 • Redazione dei bilanci di esercizio annui
 • Redazione dei rendiconti finanziari
 • Elaborazione di budget
 • Analisi dei centri costi
 • Domande di finanziamento
 • Valutazione dell’impresa
 • Domiciliazione della sede

CHIUDERE

s

Contabilità semplificata


 • tenuta della contabilità semplificata
 • tenuta della contabilità forfetaria
 • Gestione del libro dei cespiti, delle immobilizzazioni immateriali e registro arredamenti, compreso piano ammortamenti
 • Dichiarazioni fiscali Iva ed invio delle dichiarazioni alle autorità competenti per la sede del Cliente
 • Dichiarazioni fiscali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
 • Consulenza aziendale e societaria
 • Consulenza fiscale e tributaria
 • Consulenza in merito al sistema di flusso documenti
 • Assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e assistenza nelle verifiche fiscali
 • Redazione delle relazioni statistiche per l’Ufficio Statistico Centrale [GUS] solo nei limiti dei dati contabili

CHIUDERE

s

Human resources


 • Elaborazione dei cedolini paga
 • Gestione delle pratiche presso Istituto di Previdenza Sociale [ZUS] (Invio delle dichiarazioni via web con la firma qualificata)
 • Redazione dei contratti di lavoro, certificati di lavoro ed altri documenti per il personale
 • Tenuta dei dossier del personale
 • Elaborazione delle dichiarazioni dei redditi annue
 • Gestione contratti di progetto, scritture private
 • Registrazione dell’impresa e dei suoi dipendenti presso Amministrazione Finanziaria e presso Amministrazione Previdenziale
 • Elaborazione delle istruzioni di paghe in merito alle retribuzioni netto, contributi previdenziali e imposta sul reddito
 • Elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali ed contributive dei lavoratori
 • Elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali ed contributive dell’impresa
 • Redazione delle relazioni per i fini contabili e gestionali
 • Assistenza durante gli audit
 • Gestione delle questioni legate agli esami medici obbligatori dei lavoratori
 • Elaborazione dei report statistici richiesti dalle norme di legge del lavoro
 • Rappresentanza dell’impresa, tra cui durante le verifiche dell’Ispettorato di Lavoro, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale [ZUS] o Amministrazione Finanziaria
 • Relazioni ai fini di Fondo nazionale per la riabilitazione dei portatori di [PFRON]

CHIUDERE

Drogi Użytkowniku!

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych prez

AKE-C Doradztwo i Usługi Księgowo-Biurowe sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.
Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.
Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.
Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach związanych:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem Spółki

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach związanych z bieżącym prowadzeniem Spółki w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) w książkach teleadresowych, dokumentach magazynowych, rejestrach na portierni, systemie wagowym i inne tp.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.
Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

CHIUDERE