DORADZTWO I USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE

Spółka z o.o.

Ewa Cywińska

copyright © ake-c.com.pl

O NAS

AKE-C funkcjonuje na rynku od 1998 roku. Pierwotnie jako jednoosobowa firma prowadzona przez doradcę podatkowego Ewę Cywińską, później w miarę rozwoju firmy, przekształcona w spółkę o nazwie AKE-C Doradztwo i Usługi Biurowe Sp. z o.o. nr KRS 0000330292.
Spółka wpisana jest zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów do rejestru osób prawnych uprawnionych do dokonywania doradztwa podatkowego pod nr 382. Ponadto wykwalifikowana kadra posiada licencję dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe wydane przez Ministerstwo Finansów oraz wpis na listę doradców podatkowych.
Otrzymaliśmy wyróżnienie od Prezydenta Miasta Tychy i Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w konkursie „Tyski Lider”, jak również Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego potwierdzający rzetelność i profesjonalizm biura wydany przez Centrum Informacji Księgowej
AKE-C posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

DOŚWIADCZENIE

Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie, zaangażowanie w sprawy Klientów, solidność, nowoczesność oraz dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów stało się naszą dewizą rozpoznawalną na rynku. Nasze biuro proponuje szeroką gamę usług w zakresie doradztwa podatkowego, wyceny firm, prowadzenia Ksiąg Handlowych, Księgi przychodów i rozchodów, kadr i płac, rozliczeń podatkowych i innych usług związanych z fiskusem i ZUS (jak wnioski o układ ratalny, czy umorzenie zobowiązań budżetowych). Pracujemy za pomocą profesjonalnego programu komputerowego COMARCH ERP OPTIMA.

MAPA

Dane kontaktowe:
AKE-C Doradztwo i Usługi Księgowo-Biurowe Sp. z o.o.
Adres: 43-100 Tychy, ul Barona 30, lokal 201
NIP: 6462859688, REGON: 241213798
Godziny pracy: Poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00
Telefony stacjonarne: 0327881904, 0327881905, 0327881907, 0327881908, 0327881909
Telefony komórkowe: 506369288, 516082597, 690579768
Osoby do kontaktu:
Paweł Cywiński - Prezes zarządu - e-mail: p.cywinski@ake-c.com.pl
Ewa Noras - Wiceprezes zarządu - kom. 507922257, e-mail: e.noras@ake-c.com.pl
Agnieszka Karkoszka - Główna księgowa - e-mail: a.karkoszka@ake-c.com.pl, kom. 690551292
Sprawy różne i zapytania - e-mail: sekretariat@ake-c.com.pl
Ewa Noras - kom. 507922257

s

Pomoc w zakładaniu firmy (proces rejestracyjny):


 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.:
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjnej
  • spółki komandytowej
  • spółki jawnej
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji
 • Przygotowanie wniosków do CEIDG-1 oraz pozostałych dokumentów rejestracyjnych osób fizycznych

ZAMKNIJ

s

Księgi handlowe


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z europejskimi standardami rachunkowości MSR
 • Doradztwo i opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenia
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w tym sporządzanie planu amortyzacji
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i przesyłanie deklaracji VAT drogą elektroniczną do właściwych miejscowo urzędów skarbowych Klienta
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego CIT
 • Doradzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie podatkowym
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS nieprzekraczających zakresu danych księgowych

ZAMKNIJ

s

Usługi dodatkowe


 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Budżety
 • Analizy centrów kosztowych
 • Wnioski kredytowe
 • Wycena firm
 • Możliwość użyczenia adresu pod siedzibę firmy

ZAMKNIJ

s

PKPiR


 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w tym sporządzanie planu amortyzacji
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i przesyłanie deklaracji VAT drogą elektroniczną do właściwych miejscowo urzędów skarbowych Klienta
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Doradzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie podatkowym
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS nieprzekraczających zakresu danych księgowych

ZAMKNIJ

s

Kadry i płace


 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
 • Pomoc w trakcie audytów
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego
 • Sprawozdawczość PFRON

ZAMKNIJ

Drogi Użytkowniku!

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych prez

AKE-C Doradztwo i Usługi Księgowo-Biurowe sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.
Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.
Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.
Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach związanych:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem Spółki

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach związanych z bieżącym prowadzeniem Spółki w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) w książkach teleadresowych, dokumentach magazynowych, rejestrach na portierni, systemie wagowym i inne tp.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.
Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

ZAMKNIJ